Thông báo họp hội đồng sư phạm tháng 12/2019, năm học 2019 - 2020

      Giấy mời họp hội đồng sư phạm tháng 12/2019

       Để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng 11/2019 và triển khai kế hoạch tháng 12/2019. Ban giám hiệu trường tiểu học Tân Hiệp triệu tập họp hội đồng sư phạm  với các nội dung như sau:

      1.Thành phần:

- Ban giám hiệu trường TH Tân Hiệp.

- Giáo viên nhân viên trường TH Tân Hiệp.

       2.Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2019 (sáng thứ bảy).

       3. Địa điểm: Tại Phòng hội đồng trường TH Tân Hiệp.

       Đây là cuộc họp quan trọng, đề nghị giáo viên, nhân viên sắp xếp công việc dự họp theo nội dung giấy mời. Mọi sự vắng mặt có sự đồng ý của Hiệu trưởng.