HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP NẮM HỌC 2020 - 2021

       Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Sáng ngày 19/9/2020, Trường Tiểu học Tân Hiệp đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học: 2020 - 2021.

       Hội nghị được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy trình cấp trên đã hướng dẫn. Tại Hội nghị, các tổ khối, các đoàn thể và cá nhân đã tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học 2020 – 2021 với 54/54 cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiến tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường – Ông: Nguyễn Minh Khá  - Hiệu trưởng cũng đã đăng ký danh hiệu thi đua tập thể của Trường TH Tân Hiệp  năm học 2020 - 2021 gồm: Tập thể Lao động Tiên tiến, Tập thể Lao động Xuất sắc, Cờ thi đua của tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh và phấn đấu được thủ tướng chính phủ khen.

       Với tinh thần đoàn kết nhất trí  cùng chung tay góp sức xây dựng nhà trường ngày một phát triển vững mạnh, Ông: Nguyễn Minh Khá đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2020 – 2021 và được 100% thành viên trong nhà trường biểu quyết đồng thuận. Kết thúc Hội nghị là phần ký kết giao ước giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

  

Bài viết liên quan